Kassan

Personuppgifter

Du är inte inloggad

Vill du koppla ordern till ett redan existerande konto måste du först logga in

Fakturaadress

Övrigt

1. Tillämpning

Dessa allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas då Truckdelsvaruhuset i Sverige AB och köparen inte skriftligen avtalat annat.
Följande leverans- och betalningsvillkor reglerar rättsliga villkor mellan Truckdelsvaruhuset i Sverige AB och köparen. Avvikande kundkrav som vi inte skriftligen godkänner är för oss ej bindande även om vi uttryckligen inte motsäger oss. Andra överenskommelser, ändringar och sidoöverenskommelser måste skriftligen bekräftas.

2. Offert

Det pris som anges i offert grundar sig på kostnadsläget vid den tid då offerten lämnades. Offererat pris gäller för en tid om en (1) månad från den dag då offerten lämnades.
Synpunkter mot offert eller orderbekräftelses innehåll eller villkor skall ske skriftligen inom tio (10) dagar från dess datum.

2. Pris

Vår strävan är att alltid säkerställa informationen som publiceras i form av produktspecifikationer, bilder & lagerstatus, dock friskriver vi oss från ersättning vid eventuella felaktigheter.
Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar i valutakurser.
Lagerförda produkter levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i orderbekräftelsen.

4. Betalningsvillkor

För nya kunder gäller betalning mot postförskott. I övrigt enligt överenskommelse mellan Truckdelsvaruhuset i Sverige AB och köparen. Gällande mervärdesskatt tillkommer. Synpunkter eller anmärkningar mot fakturans innehåll eller villkor skall ske skriftligen inom åtta (8) dagar från faktureringsdatum. Vid dröjsmål med betalningen debiterar Truckdelsvaruhuset i Sverige AB köparen ersättning enligt den av Truckdelsvaruhuset i Sverige AB tillämpade räntesatsen räknat från fakturans förfallodag. Truckdelsvaruhuset i Sverige AB har dessutom rätt att debitera skäliga indrivningskostnader.

5. Ansvarsfrihet

All rådgivning från Truckdelsvaruhuset i Sverige AB är av vägledande art och kan därför inte påföra Truckdelsvaruhuset i Sverige AB ett rådgivningsansvar. Om den inköpta varan skall användas av köparen eller tredje man, och det visar sig att varan inte fungerar tillfredställande, bär köparen själv ansvar, om den köpta varan uppfyllde de avtalade specifikationerna.

6. Leveranstid

Leverans av lager produkter sker normalt inom 1-2 arbetsdagar eller enligt överenskommelse. Varor som ej lagerförs levereras enligt överenskommelse.

7. Leverans

Om ej annat avtalats skall leveransen ske enligt Incoterms 2010 CPT-leveransadress.

Leveranstiden anges i kundvagnen under respektive fraktsätt. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara.
Ej uthämtade paket

Har du valt postförskott som fraktsätt finns dina varor kvar på posten under fyra veckor. Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 150:-

8. Leveranskontroll

Vid saknat eller skadat gods skall detta anmälas till transportören av köparen. Synliga skador skall anmälas direkt vid ankomst. Saknat gods eller ej synliga skador måste anmälas inom sju (7) dagar till tranportören.

9. Garanti- och reklamationsvillkor

För utbytesdelar, reparation av kundägda produkter gäller en garantitid av sex (6) månader från leveransdatum.

För allt övrigt i Truckdelsvaruhuset i Sverige AB sortiment gäller normalt ett (1) år från leveransdatum. Dock kan variationer förekomma, exempelvis på slitdelar.

Före godkännande av reklamations-/garantiärende, av produkt som felanmälts inom garantitiden, skall en bedömning göras av Truckdelsvaruhuset i Sverige AB. Denna bedömning säkerställer bl.a. att skadan inte uppstått p.g.a. följande:

• Felaktig användning, montering eller ovarsamt handhavande av produkten
• Normalt slitage
• Olyckshändelse, naturkatastrof eller annan orsak utanför Truckdelsvaruhuset i Sverige AB: s kontroll


Truckdelsvaruhuset i Sverige AB ersätter ej kostnader som drabbat köparen i form av resekostnader, arbetstid samt fraktkostnader vid garantitillfället. resekostnader, arbetstid samt fraktkostnader vid garantitillfället.

10. Returvillkor

För att en retur skall accepteras måste följande villkor vara uppfyllda:
Delarna skall vara köpta av Truckdelsvaruhuset i Sverige AB
Köparen har erhållit returnummer av Truckdelsvaruhuset i Sverige AB
Förpackningen skall vara felfri/obruten och delarna oanvända och i fullt brukbart skick.
Retur av anpassade eller specialbeställda produkter accepteras ej

Vid retur av stommar, krediteras dessa fullt ut endast om de är reparerbara. I övriga fall reduceras kreditbeloppet beroende på varans skick.

Vid retur av elektronik där förpackningen är bruten dras en testavgift på 20 % + 15% om retur återsändes senare än 2 veckor. Försäljningsvärdet på artikeln skall ha ett värde över 100kr.

Vid kundfel:
Fraktkostnad för retursändning betalas av köparen
Köparen kan returnera gods med returfraktsdel som tillhandahålls av Truckdelsvaruhuset. Kostnad för detta beror på vikt och typ av kolli. För mer information kontakta er kontaktperson
Retur inom två veckor = 15 % returavdrag. Gäller även avbeställningar
Retur av produkt inom 15–30 dagar från leveransdag = 20 % returavdrag
Retur av produkt efter 30 dagar från leveransdag = accepteras ej

Vid fel från Truckdelsvaruhuset i Sverige AB:
Köparen kan returnera gods med returfraktsdel som tillhandahålls av TRUCKDELSVARUHUSET. För mer information kontakta er kontaktperson.
Retur inom två veckor = Inget returavdrag
Retur av produkt inom 15–30 dagar från leveransdag = 15 % returavdrag
Retur av produkt efter 30 dagar från leveransdag = accepteras ej

11. Äganderättsförbehåll

Produkterna förblir Truckdelsvaruhuset i Sverige AB:s egendom till dess att köparen erlagt full betalning.

12. Risken för varan

Risken för varan övergår på köparen när varan avlämnats till transportör.

13. Försäkring

Parterna försäkrar vara enligt den ansvarsfördelning som de avtalade leveransvillkoren förutsätter. Om eventuella andra försäkringar skall särskilt avtal träffas.

14. Ansvar för varans skadebringande egenskaper (produktansvar)

Bortsett från tillfälle där skada och ansvar är omfattad av Produktansvarslagen gäller följande bestämmelser.
Köparen ansvarar för att Truckdelsvaruhuset i Sverige AB vara monteras fackmannamässigt i enlighet med tillverkarens specifikationer. Köparen är skyldig att kontrollera att varan är rätt för att ersättning/skadestånd skall gälla.
Ersättning skadestånd gäller inte:
– Om varan monterats felaktigt
– Om ingrepp gjorts på felaktig vara utan Truckdelsvaruhuset i Sverige AB medgivande
– För montering/demontering av felaktig vara
– Eventuella följdkostnader orsakade av den felaktiga varan
– För produktionsbortfall, maskinstillestånd eller utebliven vinst

15. Force Majeure

Truckdelsvaruhuset i Sverige AB är befriad från skyldigheter enligt detta avtal på grund av omständigheter som Truckdelsvaruhuset i Sverige AB inte kunnat råda över. Exempel på sådana omständigheter är naturkatastrof, arbetskonflikt, eldsvåda, krig, maskinfel eller därmed jämförbar störning, mobilisering, export eller importförbud, transporthinder, nedläggning av tillverkning, trafikstörning eller annan övermäktig omständighet. Truckdelsvaruhuset i Sverige AB är inte heller skyldig att fullgöra avtalet då detta skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att Truckdelsvaruhuset i Sverige AB fullgör avtalet. Truckdelsvaruhuset i Sverige AB är inte skyldig att ersätta köparen för skada som denne lidit på grund av att avtalet inte fullgjorts, och han kan också häva avtalet.

16. Tvist

Tvist med anledning av rättsförhållande mellan kund och Truckdelsvaruhuset i Sverige AB skall i första hand försöka lösas genom överenskommelse, I annat fall skall tvisten avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

Cookies

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.